Thursday, February 7, 2013

Praça dos Leões
(The Tweed Cap and Corduroy Jacket)

2 comments:

Carlos Ferreira said...

Now THAT is what I'm talking about.

Ricardo Porto said...

Claro... o raio do sinal era azul florescente... nao tinha outra hipotese.
grouchomarx